Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Depozyty każdego Banku Spółdzielczego Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz SGB -Banku S.A. objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI BFG:

Wysokość kwoty BFG gwarantowana jest w całości jeżeli kwotę depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro.

W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z deponentów.
Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

ZASADY OBLICZANIA KWOTY GWARANTOWANIA

Wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt, podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

ZASADY GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

W dniu 10 czerwca 2016 roku zostały określone zasady gwarantowania depozytów w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji. Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych i jest realizowany na dwóch polach:

  • jako system gwarantowania depozytów,
  • jako podmiot przeprowadzający przymusową restrukturyzację.

Celem przymusowej restrukturyzacji jest utrzymanie stabilności finansowej, ochrona deponentów, ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych oraz zapewnienie kontynuacji funkcji krytycznych przez podmiot.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej w przypadku zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienia zarządu komisarycznego (o ile nie był ustanowiony wcześniej) oraz złożenie przez Komisję wniosku o ogłoszenie upadłości banku albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji.

WYPŁATA ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wypłaty środków gwarantowanych powinny być w większości przypadków dokonane w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Wypłata środków gwarantowanych będzie dokonywana w złotych.

SYSTEM OCHRONY SGB

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.
Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.