Udziałowcy


Jak zostać Udziałowcem Banku?

Członkiem Banku może być:

 1. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji.

Członek Banku ma prawo:

 1. Do brania udziału w:
 2. a) Zebraniach Przedstawicieli,
  b) Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy.
 3. Do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie.
 4. Do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku.
 5. Do otrzymania odpisów regulaminów wydanych na podstawie Statutu.
 6. Do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
 7. Zaznajomienia się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi.
 8. Do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności.
 9. Do udziału w nadwyżce bilansowej.
 10. Do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

Obowiązki Członka Banku

Członek Banku ma obowiązek:

 1. Wnieść wpisowe w wysokości 10,00 zł oraz zadeklarować co najmniej 1 (jeden) udział w wysokości 100,00 zł.
 2. Przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku.
 3. Dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę.
 4. Zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji w terminie 30 dni od dnia ich zmiany.

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Członek Banku uczestniczy w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów.

Członek Banku może posiadać maksymalnie 5 (słownie: pięć) udziałów.