Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, jak również osób małoletnich. Służy on do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. ROR może być otwarty dla jednej lub kilku osób zwanych współposiadaczami z podaniem ich nazwisk i imion. Rachunek wspólny nie może być prowadzony na rzecz osób, z których jedna jest małoletnia.

Posiadacz ROR mający pełną zdolność do czynności prawnych może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania środkami będącymi na ROR. Do rachunku Bank na wniosek klienta może wydać czeki gotówkowe, karty płatnicze Maestro, MasterCard Debit Paypass, MasterCard Debit PayPass "młodzieżowa", MasterCard KKS Lech, Visa Electron, Visa Electron "młodzieżowa", Visa Electron payWave, Visa Electron payWave "młodzieżowa". Wypłaty z bankomatów oznaczonych logo: zwolnione są od opłat prowizyjnych. Wypłaty z ROR mogą być dokonywane również na podstawie dowodu wypłaty.

Odsetki należne kapitalizowane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego lub w dniu zamknięcia ROR. Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku. Posiadacz ROR może mieć łatwy dostęp do swojego rachunku poprzez oferowane produkty bankowości elektronicznej, takie jak: SMS Banking oraz Internet Banking.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2018 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie