Aktualne kursy walut: 17.01.2019 r.

KupnoSprzedaż

EUR4.17794.3952
USD3.67373.8571
GBP4.73324.9667

Lokata terminowa

Posiadaczem rachunku oszczędnościowego z wkładami terminowymi jest każda osoba, na której imię i nazwisko została założona Książeczka. Posiadacz mający pełną zdolność do czynności prawnych może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku wynosi 100 zł.

Posiadacz rachunku może pozostawić wkład na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji. Bank nalicza odsetki w następnym okresie umownym odpowiednio dla terminu wkładu według aktualnie obowiązujących w Banku stóp procentowych. Odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków.

W przypadku likwidacji wkładu przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania a`vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu. Po upływie terminu umownego Posiadacz może dokonać wypłaty wkładów i naliczonych odsetek.

Załączniki


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie