Zebranie Przedstawicieli 23.06.2021r.

dodano: 2021-06-10

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jutrosinie uprzejmie informuje, że w dniu 23.06.2021r. o godz. 1000 w Restauracji „Różany Zakątek” w Osieku, Osiek 57a, 63-920 Pakosław odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JUTROSINIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli:Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie Regulaminu Wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie – podjęcie uchwały.
 5. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 6. Wybór komisji:
 7. a) Uchwał i Wniosków,
  b) Skrutacyjnej,
  c) Wyborczej.
 8. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jutrosinie za 2020 rok.
 11. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Jutrosinie na rok 2021.
 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok, a w tym sprawozdanie ze stosowania w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Zasad ładu korporacyjnego oraz Polityki wynagradzania.
 13. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej.
 15. Przyjęcie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego Banku Spółdzielczego w Jutrosinie za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2020 r. – podjęcie uchwały.
 16. Indywidualna następcza ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kolegialna następcza ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 – podjęcie uchwał.
 17. Przyjęcie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie” – podjęcie uchwały.
 18. Przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie” – podjęcie uchwały.
 19. Przyjęcie zmian do Statutu Banku – podjęcie uchwały.
 20. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jutrosinie za 2020 rok,
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie za 2020 rok,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  5. oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie,
  6. oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie w 2020 roku,
  7. podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
  8. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczo-finansowej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie na rok 2021.
  9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Jutrosinie na 2021 rok.
 21. Wybory członków Rady Nadzorczej.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wniosków.
 24. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że roczne sprawozdanie finansowe oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są dostępne do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jutrosinie przy ul. Rynek 18, 63 – 930 Jutrosin.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jutrosinie