Kredyt odnawialny w ROR

Informacje

CEL KREDYTU:
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.
O kredyt mogą ubiegać się osoby posiadające w naszym Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ze stałymi wpływami z tytułu wynagrodzenia za pracę, renty bądź emerytury.

OKRES KREDYTOWANIA:
Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy (5 lat).

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego limitu.

KWOTA KREDYTU:
Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek.

ZABEZPIECZENIE KREDYTU:
Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem

Parametry

KREDYT ODNAWIALNY W ROR

1) kwota udzielonego kredytu 4.000,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 4.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 60 miesięcy,
4) roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,20%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 2.474,07 zł, w którego skład wchodzą:
a) odsetki od kredytu 1.417,07 zł (przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej),
b) prowizja za udzielenie kredytu 2,0% kwoty udzielonego kredytu,
c) prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 1,5% odnawianej kwoty kredytu,
d) koszty usług dodatkowych 737,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 137,00 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 420,00 zł* oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 180,00 zł*,
e) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 15,84%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.474,07 zł.


Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 29-05-2020r.

*koszty prowadzenia ROR STANDARD

Załączniki