Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ułatwi Ci realizację marzeń o własnych czterech kątach. Możesz uzyskać pomoc finansową, nie tylko na zakup i budowę nieruchomości, ale także na przebudowę lub remont.

Korzyści

Wybierając kredyt mieszkaniowy w Naszym Banku zyskujesz:

 • pomoc w sfinansowaniu do 80% kosztów inwestycji,
 • okres kredytowania nawet do 25 lat,
 • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów w dogodnych miesięcznych ratach równych lub malejących,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń, obejmującego ochronę życia oraz nieruchomości.
Parametry

Przeznaczenie kredytu

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego
 • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy / nadbudowę domu jednorodzinnego,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • remont lub modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • inne cele mieszkaniowe.

Maksymalna kwota kredytu
Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta oraz wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat.

Spłata kredytu
Spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach malejących lub równych, z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału.

Zabezpieczenie kredytu
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Oprocentowanie i opłaty

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie wynosi 10,02% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 230 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 491.813,29 zł, oprocentowanie zmienne* 8,55% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wysokości 7,05% wg. stanu na dzień 21.07.2022r. i stałej marży Banku w wysokości 1,50 p.p., ustalonej przy uwzględnieniu posiadania (w całym okresie kredytowania przez co najmniej jednego z kredytobiorców) w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ROR wraz z comiesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów w wysokości co najmniej2 tys. zł, całkowity koszt kredytu 261.813,29 zł (w tym: prowizja 0% tj. 0,00 zł, odsetki 246.435,29 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 11.750,00 zł za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Jutrosinie - suma ubezpieczenia 300.00,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie zawartego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Jutrosinie 1.209,00 zł (za okres 5 lat od daty zawarcia umowy na kredytową sumę ubezpieczenia 230 000,00zł), prowadzenie rachunku ROR 2.400,00 zł, przy założeniu że będzie to ROR Standard (za cały okres kredytowania), 299 miesięcznych rat malejących. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej nieruchomości, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości oraz weksel własny in blanco.

*Zmienne oprocentowanie kredytu wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 21-07-2022r.

Załączniki
Kalkulator