Aktualne kursy walut: 17.01.2019 r.

KupnoSprzedaż

EUR4.17794.3952
USD3.67373.8571
GBP4.73324.9667

Lokaty terminowe „SGB”

Lokaty terminowe „SGB” zawierane są na okres 6 miesięcy. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie lokat terminowych „SGB” wynosi 500zł. Z rachunku lokaty terminowej „SGB” nie dokonuje się wypłat częściowych. Lokata terminowa „SGB” nie odnawia się automatycznie. Oznacza to, że likwidacja rachunku następuje po upływie okresu, na który Umowa została zawarta, tj. po upływie 6 miesięcy.

Oprocentowanie rachunku lokat terminowych „SGB” jest zmienne. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania Umowy rachunku lokaty terminowej „SGB”, za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Posiadacz rachunku mający pełną zdolność do czynności prawnych może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Załączniki


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie